REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW

SERWISU INTERNETOWEGO

SUGU.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego SUGU.pl dostępnego pod adresem internetowym www.sugu.pl (dalej „Serwis”)
 3. Serwis internetowy SUGU.pl jest serwisem społecznościowym umożliwiającym nawiązywanie nowych znajomości i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z innymi Użytkownikami, a także zamieszczanie oraz przeglądanie ogłoszeń.
 4. Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem:
 5. a. formularza kontaktowego: dostępnego tutaj

 6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 8. Obszarem działania Serwisu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. DEFINICJE:

 1. Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy pod nazwą SUGU.pl dostępny pod adresem: www.sugu.pl.
 2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 2 rozdziału I,
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Profil – przestrzeń Serwisu grupująca informacje dodane przez Użytkownika, które mogą zwierać tekst, link, zdjęcie lub film, widoczne dla innych Użytkowników,
 6. Użytkownik– każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta,
 8. Formularz Zdarzenia – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi odpowiednio dodanie Zdarzenia,
 9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 10. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o grupach, ogłoszeniach, wpisach, powiadomieniach, wiadomościach, wydarzeniach, a także dodanych przez Użytkownika filmach lub zdjęciach. Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, Profilem i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu.
 11. Zdarzenie - ogłoszenie, wydarzenie lub wpis, a także założenie grupy, czy wysłanie prezentu przez Użytkownika
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:
 13. a. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika,
  b. Przetwarzanie Formularzy,
  c. Udostępnienie Użytkownikom platformy komunikacyjnej umożliwiającej prezentowanie i wymianę informacji, wyszukiwanie innych Użytkowników, wymianę korespondencji oraz prowadzenie video rozmów w celu zawierania nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami,
  d. Udostępnienie przestrzeni serwerowej w celu przechowywania treści, umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
  e. Odpłatne wyróżnianie Profilu i wysyłanie prezentów.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności
 3. Korzystanie przez Użytkownika z urządzeń blokujących treści reklamowe prezentowane na stronie Serwisu, może zakłócać jego prawidłowe funkcjonowanie.

IV. REJESTRACJA

 1. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.
 2. Do zakończenia procesu rejestracji Użytkownika konieczna jest aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na Skrzynkę e-mail Użytkownika, podaną w Formularzu rejestracji.
 3. Poprzez rejestrację lub dodanie pierwszego ogłoszenia Użytkownik oświadcza, że:
 4. 1) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  2) spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie,

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i rozwiązanie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
 9. a. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
  c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
  d. Użytkownik nie aktywuje Konta w terminie 30 dni,

 10. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.
 11. Użytkownik nie może dzielić Konta z innymi Użytkownikami.
 12. Użytkownik posiadający konto w serwisie „Facebook” dostępnym pod adresem www.facebook.com może skorzystać z możliwości logowania do Konta za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej „Facebook Connect” poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się z Facebook”. Korzystając z logowania „Facebook Connect” Użytkownik wyraża zgodę na zintegrowanie konta w serwisie „Facebook” ze swoim Kontem w Serwisie, co jest równoznaczne z udostępnieniem w Serwisie wszelkich treści konta „Facebook”, w tym m.in. zdjęć oraz informacji o zainteresowaniach Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone w Polityce prywatności.
 13. Użytkownik nie może korzystać z tymczasowych adresów e-mail, a także tymczasowych lub fikcyjnych kont w serwisie „Facebook” do utworzenia Konta i korzystania z funkcjonalności Serwisu.

V. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis jest przeznaczony dla Użytkowników pełnoletnich w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu.
 3. Usługodawca umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu i w żadnym wypadku nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami, a także nie bierze udziału w transakcjach lub płatnościach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 5. Użytkownicy mają możliwość:
 6. a. Zarządzać Kontem, w tym edytować i usuwać jego treści,
  b. Wyszukiwać innych Użytkowników losowo lub za pomocą dostępnych kryteriów,
  c. Komunikować się z innymi Użytkownikami, w tym prowadzić video rozmowy na żywo,
  d. Przesyłać innym Użytkownikom prezenty,
  e. Dodawać, edytować i usuwać treści Profilu,
  f. Tworzyć i dołączać do grup,
  g. Tworzyć i dołączać do wydarzeń,
  h. Dodawać i przeglądać ogłoszenia,
  i. Wyszukiwać ogłoszenia za pomocą dostępnych kryteriów,
  j. Zamawiać odpłatne usługi wyróżniania Profilu i wysyłania prezentów innym Użytkownikom.

 7. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
 8. a. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  b. naruszają prawa osób trzecich,
  c. naruszają prawa autorskie,
  d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  f. nawołują do aktów przemocy,
  g. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  h. promują inne strony internetowe,
  i. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

 9. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Użytkownicy zamieszczający treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Użytkownicy zobowiązują się zgłaszać Usługodawcy treści naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając w Serwisie treści takie jak wypowiedzi, zdjęcia, filmy oraz inne materiały objęte prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami do wizerunku – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć lub filmów, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek.
 13. Zabrania się Użytkownikom utrwalania obrazu i/lub dźwięku jakimikolwiek metodami w trakcie prowadzenia z innymi Użytkownikami video rozmowy na żywo. Wykorzystywanie treści utrwalających wizerunek innych Użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody i krzywdy powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. Użytkownik korzystając z funkcjonalności Serwisu może podać swoje dane kontaktowe do wiadomości publicznej i zgadza się tym samym na ujawnienie ich innym Użytkownikom. Ogłoszenia mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 15. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika mogą być wykorzystane jedynie do nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem lub w celu negocjowania lub przeprowadzenia transakcji w związku z zamieszczonym w Serwisie ogłoszeniem. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.

VI. OGŁOSZENIA

 1. Przedmiotem ogłoszenia może być kupno, sprzedaż, oddanie lub zamiana rzeczy. Użytkownicy mogą również dodawać ogłoszenia towarzyskie.
 2. Dodanie ogłoszenia w Serwisie jest darmowe.
 3. W celu dodania nowego ogłoszenia należy wypełnić Formularz Zdarzenia przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
 4. Ogłoszenia mogą być dodawane wyłącznie w języku polskim.
 5. Ogłoszenia są publikowane w Serwisie automatycznie.
 6. Użytkownik zapewnia, że treść ogłoszenia jest zgodna ze stanem fatycznym, a zamieszczone dane kontaktowe są aktualne.
 7. Ogłoszenia muszą wyrażać rzeczywistą wolę nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem w związku z przedmiotem ogłoszenia.
 8. Po upłynięciu wybranego przez zarejestrowanego Użytkownika okresu dostępności ogłoszenia, ogłoszenie jest dostępne jako archiwalne na Koncie Użytkownika.

VII. GRUPY

 1. Użytkownicy mogą tworzyć grupy w celu wymiany informacji, wyrażania opinii i budowania społeczności wokół wybranego tematu.
 2. W celu założenia grupy należy wypełnić Formularz Zdarzenia, przy czym wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest konieczne.
 3. Użytkownik zakładający grupę staje się jej administratorem.
 4. Administrator grupy może edytować ustawienia dotyczące prywatności grupy oraz członkostwa, a także zapraszać Użytkowników do grupy i akceptować wnioski Użytkowników o dołączenie do grupy.
 5. Administrator grupy jest zobowiązany dbać o kulturę wypowiedzi oraz przestrzeganie porządku w grupie przez innych Użytkowników, a także moderować .treści zamieszczone w grupie z uwzględnieniem jej celu i przeznaczenia.
 6. Użytkownik będący członkiem grupy może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w grupie. Rezygnacja z uczestnictwa w grupie nie jest równoznaczna z usunięciem treści zamieszczonych przez Użytkownika w grupie.

VIII. WYDARZENIA

 1. Użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia w celu wspólnego uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich.
 2. W celu utworzenia wydarzenia należy wypełnić Formularz Zdarzenia, przy czym wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest konieczne.
 3. Użytkownik zakładający wydarzenie staje się jego administratorem.
 4. Administrator wydarzenia może edytować ustawienia dotyczące prywatności wydarzenia oraz członkostwa, a także zapraszać Użytkowników do wydarzenia i akceptować wnioski Użytkowników o dołączenie do wydarzenia.
 5. Administrator wydarzenia jest zobowiązany dbać o kulturę wypowiedzi oraz przestrzeganie porządku na stronie wydarzenia przez innych Użytkowników, a także moderować .treści zamieszczone na stronie wydarzenia z uwzględnieniem jego celu i przeznaczenia.
 6. Użytkownik będący członkiem wydarzenia może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu nie jest równoznaczna z usunięciem treści zamieszczonych przez Użytkownika w wydarzeniu.
 7. Po dacie zakończenia wydarzenia, wydarzenie jest dostępne jako archiwalne na Koncie Użytkownika.

IX. PREZENTY

 1. Użytkownicy mogą wysyłać on-line innym Użytkownikom prezenty w postaci treści graficznych udostępnione przez Usługodawcę wraz z wiadomością tekstową.
 2. Wysłanie prezentu w Serwisie jest płatne.
 3. W celu wysłania prezentu należy wypełnić właściwy Formularz Zdarzenia.
 4. Prezent może być wysłany w trybie prywatnym (odbiorca będzie poinformowany, od którego Użytkownika prezent został wysłany) lub anonimowo (odbiorca nie będzie poinformowany, od którego Użytkownika prezent został wysłany).
 5. Prezent jest publikowany na Koncie Użytkownika będącego odbiorcą automatycznie i jest widoczny przez cały okres istnienia Konta.

X. PROMOWANIE PROFILU

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi promowania polegające na umożliwieniu Użytkownikowi wyróżnienia Profilu w Serwisie poprzez zwiększenie częstotliwości wylosowania Profilu przez innych Użytkowników, a także wyświetlenia Profilu na stronie głównej Serwisu.
 2. Po zakończeniu okresu promowania, Profil jest wyświetlany na podstawowych zasadach.
 3. Szczegółowe zasady świadczenia usług promowania oraz cennik zawarty jest w zakładce Płatności.
 4. Umowa na usługę promowania Profilu zawierana jest każdorazowo odrębnie.
 5. W przypadku zamówienia przez Użytkownika odpłatnej usługi promowania, usługa jest świadczona po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, nie później, niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty.

XI. PŁATNOŚCI

 1. Utworzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Szczegółowe informacje o płatnych opcjach uwidocznione są na stronach Serwisu.
 3. Użytkownik zamawiając odpłatne usługi może dokonać płatności w następujący sposób::
 4. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Dotpay w przypadku usług promowania Profilu;
 5. płatność sms za pomocą systemu płatności Hotpay w przypadku usługi wysłania prezentu
 6. Regulamin płatności internetowych oraz zasady dotyczące reklamacji znajdują się pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 7. Regulamin płatności sms znajduje się pod adresem: https://hotpay.pl/dokumentacja/regulamin-dla-klientow.pdf. Zasady dotyczące reklamacji płatności sms można znaleźć pod adresem: https://hotpay.pl/reklamacja/

XII. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
 3. a. dane tożsamości Użytkownika;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 5. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
 6. a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 8. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 9. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 10. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
 11. a. pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  c. drogą telefoniczną.

 12. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
 13. a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 14. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
 15. a) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  c) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział dotyczy jedynie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale II ust. 13 nn. Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca usunie Konto Użytkownika.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.
 6. Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie oraz dobra osobiste pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.
 5. Usługodawca nie gwarantuje nawiązania kontaktu lub zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym za szkodę powstałą w wyniku prowadzonych między nimi negocjacji, dokonanych ustaleń, czy podjętych decyzji.
 6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami bez względu na podstawę prawną i charakter zawartej umowy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za terminowość oraz jakość wykonania przedmiotu umowy.
 7. Usługodawca nie kontroluje wiarygodności Użytkowników i nie odpowiada za podanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia lub wydarzenia ze stanem faktycznym.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem, wydarzeniem lub grupą.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownej rejestracji Użytkownikowi, którego Konto zostało usunięte ze względu na naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, wydarzenia lub grupy, blokowania Użytkownikowi dostępu lub usuwania Użytkownika z wydarzenia lub grupy, a także usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Serwisu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników, a także, gdy korzystanie z funkcjonalności Serwisu grozi naruszeniem lub narusza obowiązujące przepisy lub Regulamin.
 15. W przypadku usunięcia Konta Przedsiębiorcy z przyczyn wskazanych w ust. 14, płatności dokonane przez Przedsiębiorcę tytułem usługi promowania, nie podlegają zwrotowi.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.